Olimpiada dla szkół ponadgimnazjalnych województwo warmińsko-mazurskiego

Dwuetapowa Olipmiada ,, Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia "

Pierwszy etap –szkolny odbędzie się 10 października 2011r.

Drugi etap – dla finalistów będzie miał miejsce dnia 28 października 2011r.

Kapituła Olimpiady z siedzibą w Stoczku Klasztornym (Warmińskim), miejscu uwięzienia Prymasa Tysiąclecia, serdecznie zaprasza do udziału w Wojewódzkiej Olimpiadzie Szkół Ponadgimnazjalnych „Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia” pod patronatem honorowym Marszałka woj. Warmińsko – Mazurskiego.

W roku bieżącym obchodzimy 110 rocznicę urodzin i 30 rocznicę śmierci Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To dobra okazja, aby przypomnieć i przybliżyć, szczególnie młodemu pokoleniu, tę wyjątkową postać najnowszej historii Polski.

Ubiegłoroczna olimpiada na szczeblu powiatowym (powiat Lidzbark Warmiński) pokazała, jak wielki potencjał poznawczy tkwi w młodzieży, która podjęła się uczestnictwa w tym konkursie wiedzy o Prymasie. Oczywiście dla finalistów organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody rzeczowe, a główną atrakcją był wyjazd do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego. W tym roku chcemy, aby ta olimpiada miała zasięg wojewódzki, skupiając wszystkie szkoły średnie. Mamy nadzieję, że wiele szkół województwa Warmińsko-Mazurskiego, zgłosi swój akces nie tylko ze względu na atrakcyjne nagrody, które czekają finalistów ale także widząc w tym doskonałą okazję do kształtowania pozytywnych postaw wśród uczniów, którzy zetkną się, być może pierwszy raz, z osobą Prymasa Tysiąclecia.

Olimpiada, podobnie jak w roku ubiegłym, składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap – szkolny przewidziany jest na początek października 2011 roku. Drugi etap - dla finalistów odbędzie się pod koniec października 2011 roku.

Zmagania finałowe odbędą się w Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym, miejscu uwięzienia Prymasa przez Władze Polski Ludowej w latach 1953-1954. Będzie to dobra okazja aby dotknąć tej dramatycznej powojennej historii naszej Ojczyzny, kiedy to wolności obywatelskie były mocno ograniczone a nawet zawieszone, kiedy trzeba było zdać trudny egzamin ze swojego człowieczeństwa.

Patrzymy na Kardynała Wyszyńskiego i uczymy się od niego jak zdawać takie egzaminy w warunkach ekstremalnych, jak zachować swą godność, jak być człowiekiem sumienia.

Ks. Grzegorz Deryngowski MIC                                                                                                             Przewodniczący Kapituły Olimpiady 

 

Regulamin olimpiady o Kardynale Stefanie Wyszyńskim

„KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI – PRYMAS TYSIĄCLECIA”

§ 1

1. Olimpiada dotyczy wiedzy historyczno–teologicznej o Kardynale Stefanie Wyszyńskim.

2. Organizator Olimpiady – Kapituła Olimpiady z siedzibą w Stoczku Klasztornym (Warmińskim).

3. Współorganizatorzy – Sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Stoczku Klasztornym

i Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim.

4. Adresaci Olimpiady – uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko–mazurskiego.

 

§ 2

Cele Olimpiady:

1. Przybliżenie młodzieży postaci Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

2. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy.

3. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań młodzieży.

4. Aktywowanie nauczycieli do twórczej pracy z uczniami.

5. Zachęcanie młodych ludzi do zdobywania wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim poprzez wizyty w muzeum znajdującym się w Sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Stoczku Klasztornym (Warmińskim).

6. Kultywowanie miejsc pamięci przez młode pokolenia.

§ 3

1. Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem Olimpiady czuwa Kapituła Olimpiady.

2. Kapituła ma swoją siedzibę w Stoczku Klasztornym.

3. Przewodniczący czuwa nad całokształtem prac Kapituły, zwołuje posiedzenia i reprezentuje ją na zewnątrz oraz stoi na czele finałowego etapu Olimpiady.

4. Do zadań Kapituły Olimpiady należy: opracowanie treści zadań na poszczególne etapy, ustalenie listy laureatów i finalistów, przyznanie nagród i wyróżnień zwycięzcom, przekazywanie informacji do mediów, opracowanie regulaminu i rozpropagowanie idei Olimpiady na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

5. Decyzje Kapituły dotyczące przebiegu Olimpiady są ostateczne.

§ 4

1. Olimpiada przebiega w dwóch etapach – I etap szkolny, II etap finałowy.

2. Etap szkolny Olimpiady należy przeprowadzić dnia 10 października 2011r. Placówki zainteresowane Olimpiadą przesłają zgłoszenie według załączonego wzoru do dnia

16 września 2011r. na adres:

Kapituła Olimpiady „Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia”

Stoczek Klasztorny 30, 11-106 Kiwity (decyduje data stempla pocztowego).

Pytania testowe zostaną przesłane na adresy zgłoszonych szkół do końca września.

3. Protokół etapu szkolnego Olimpiady „Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia” należy przesłać do dnia 15 października 2011 r. na adres Kapituły Olimpiady.

4. Do finału Olimpiady można zgłosić 3 osoby z każdej szkoły wyłonione w drodze eliminacji, które uzyskały największą ilość punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez większą ilość uczestników, komisja szkolna przeprowadza dodatkowe eliminacje. Zestaw pytań konkursowych przygotowują członkowie Kapituły.

5. Finał Olimpiady odbędzie się 28 października 2011r. i zostanie przeprowadzony w dwóch częściach:

- pierwsza pisemna,

- druga ustna.

Do części finałowej ustnej kwalifikuje się 10 osób, które uzyskają najwyższą ilość punktów z części pisemnej. W przypadku tej samej ilości punktów przeprowadza się dodatkowe eliminacje.

6. W przypadku zmiany decyzji o uczestnictwie w finale prosimy o przekazanie informacji telefonicznej (MDK – 89 767 31 47 lub pod nr telefonu 503086743).

7. Lektury obowiązujące do Olimpiady „Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”

         • Stefan Kardynał Wyszyński – Zapiski Więzienne. Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”. Warszawa 2006.

         • Stefan Kardynał Wyszyński – Zapiski Milenijne. Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”. Warszawa 2001.

         • Strony internetowe:

www.wyszynskiprymas.pl

www.nonpossumus.pl

www.stoczek.pl

8. Opiekę nad uczestnikami sprawują nauczyciele – opiekunowie wyznaczeni przez szkołę delegującą.

9. Organizatorzy zapewniają uczestnikom ciepły posiłek.

10. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

 

 

CZŁONKOWIE KAPITUŁY OLIMPIADY

 

ks. Grzegorz Deryngowski MIC – Przewodniczący

dr Sławomir Skowronek – nauczyciel historii

mgr Rafał Zieliński – katecheta, Rzecznik Prasowy Kapituły

mgr Iwona Moniuszko – katechetka

mgr Ewa Giedryś – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lidzbarku Warm.

Logowanie